سامانه اطلاعات بیمارستانی سیناپس

سامانه اطلاعات بیمارستانی (HIS) سیناپس در حال حاضر در چندین بیمارستان و مرکز درمانی نصب شده و موزد بهره برداری قرار گرفته است. این سامانه کلیه عملیات مربوط به بیماران را از پذیرش تا ترخیص ثبت و پیگیری میکند. امکاناتی نظیر عملیات پذیرش، ترخیص، لیست بیمه و همچنین ثبت الکترونیکی پرونده بالینی بیماران، ثبت آزمایش ها و نتایج خدمات پاراکلینیکی و... برای بیمار، موجب تسریع در عملیات روزمره و فرایندهای بیمارستانی شده و ضمن کم کردن مدت اقامت بیماران بستری در بخش با بالابردن ضریب اشغال تخت ها، موجب افزایش درآمدهای بیمارستان می شود.

ویژگی های سیستم:

- سطوح امنیتی برای کاربران و گروه های کاربری جهت دسترسی به امکانات و قابلیت های هریک از زیر سیستم ها

- ثبت (Log) تغییرات انجام شده(اعم از حذف و ویرایش رکورد) توسط کاربر شامل رکورد تغییر یافته ، زمان تغییر ، اپراتور تغییر دهنده و ...

- تولید گزارش های مورد نیاز توسط کاربر(Report Generator)

- تعریف انواع سازمان های بیمه گر (اصلی ،مکمل) طرف قرارداد و سازمان های حمایتی و نحوه پرداخت به ازای خدمات مختلف

- تعریف پزشکان و کلیه پرسنل مرتبط شاغل در مراکز درمانی

- تعریف انواع فرم های بالینی تعریف شده به نرم افزارهای آماری جهت مقاصد و اهداف پژوهشی

- امکان جداسازی بخشی از بانک اطلاعاتی نرم افزارها از بانک اصلی به صورت دینامیک با توجه به پرسش و خواسته تحلیل گر جهت مقاصد تحقیقاتی و آماری

- امکان استخراج انواع گزارشهای مدیریتی ؛ عملکردی و ... در یک دوره مشخص